طراحی کاراکتر از ۰ تا ۱۰۰

طراحی شخصیت :

برای آنکه طراحی شخصیت کنید حتما بریف کاملی از شخصیت را از مشتری دریافت کنید.

در بریف توضیحاتی از قبیل رنگ-شکل و جنسیت کاراکتر باید ذکر شده باشد.

به کاراکتران فکر کنید و یک نام برای آن در نظر بگیرید تا بیشتر با آن  انس بگیرید.

شروع به یک فرم کلی خط کرده و یک شکل آناتومی کلی از کاراکتر را طراحی کنید.

پس از این مرحله که تامب نیل نام دارد به مرحله اسکچ وارد شده و طراحی اسکچ را با جزئیات بیشتر می کشیم.

مرحله بعد از اسکچ کلین آپ نام دارد که حتما یک خط تمیز کلی با جزئیات کاراکترمان را بر روی اسکچ سوار میکیم و بعد از این مرحله سایه های طرح و نوری که بر روی کاراکتر می خورد که به کدام سمت می باشد را در نظر می گیریم.

بعد از شادو پس یکم بیشتر وارد دیتیل کار می شویم و رنگ گذاری را دقیق تر می کیم.

کاراکتر ما کامل شده و برای اسکچ کردن پزهای مختلف آماده می باشد.

نوشته از نسترن شیوایی