طراحی شخصیت

اولین گام برای طراحی شخصیت جرات پرداختن به آن شخصیتی است که می خواهیم خلقش کنیم.

گام اول طراحی با خط های متداول بدون آنکه به موضوع فکر کنید فقط با حس خودتان به خط ها انرژی دهید.

گام دوم پس از آنکه با انرژی خوبتان به خط خطی خاتمه دادید سعی کنید شکلتان را درون آن پیدا کنید.

گام سوم پررنگ کردن خطوط و تصویرسازی شخصیت از بین خطوط.

این سه گام یک روش کامل از طراحی شخصیت به صورت خط خطی می باشد.

نوشته از نسترن شوایی